POKOJU W SERCACH! – Wielkanoc 2022

Naszym Sympatykom składamy najlepsze życzenia z okazji świąt Zmartwychwstania i Paschy. W tym trudnym dla nas i świata czasie, życzymy przejścia – od złego do dobrego, od wojny do pokoju. Głęboka symbolika Paschy (zarówno żydowskiej, jak i chrześcijańskiego Zmartwychwstania) napawa nas nadzieją, że wszystko co złe, kiedyś się kończy. W tej perspektywie stajemy przed nową symboliką przejścia – drogi do dialogu. Czas przejścia, to czas zrozumienia. Pokoju na świecie i w naszych sercach – tego Wam życzymy na święta Wielkanocne!
Łukasz Połomski i członkowie Sądeckiego Sztetlu

***

We express our best wishes to our sympathizers on the occasion of Resurrection and Easter. In this difficult time for us and the world, we wish you a transition – from bad to good, from war to peace. The deep symbolism of the Passover (both the Jewish and the Christian Resurrection) fills us with hope that all bad things will come to an end one day. In this perspective, we are faced with a new symbolism of the transition – the path to dialogue. The time to go is the time to understand. Peace in the world and in our hearts – we wish you this for Easter!
Łukasz Połomski and members of the Sądecki Shtetl